ممل در روز و ساعت و دقیقه و ثانیه ظهور به عمل خواهد آورد